Clinical Protocols


तीव्र तनावको आंकलन र व्यवस्थापन (Protocol for Assessment and Management of Acute Stress)

WHO को mhGAP-IG बाट अनुवादन गरिएको


गम्भीर शोकको समस्या को आंकलन र व्यवस्थापन (Protocol for Assessment and Management of Grief)

WHO को mhGAP-IG बाट अनुवादन गरिएको


मानसिक/नशा/स्नायु सम्बन्धी समस्या भएका व्यक्तिहरुको हेरचाहका प्रमुख सिद्दान्तहरु (General Principles of Care)

WHO को mhGAP-IG बाट अनुवादन गरिएको "मानवीय विपदका परिस्थितिमा मानसिक/नशा/स्नायु सम्बन्धी समस्या भएका व्यक्तिहरुको हेरचाहका प्रमुख सिद्दान्तहरु"

यसमा मा.न.स. समस्याका कुनै पनि प्रोटोकल प्रयोग गर्दा चिकित्सकहरुले घ्यान दिनुपर्ने प्रमुख सिद्दान्तहरुको व्याख्या गरिएको छ।

This is a Nepali translation of “General Principles of Care for People with Mental, Neurological and Substance Use (MNS) Conditions in Humanitarian Settings” from mhGAP-IG and describes primary principles for clinicians using protocols for assessment and management of all MNS conditions.