Lectures


This is a lecture video on assessment and management of Acute Stress Reaction in settings of Humanitarian Crisis. The video follows the Nepali version of mhGAP-IG (WHO's protocol on mental health in Humanitarian Emergencies) and is narrated in Nepali. It is most appropriate for clinicians who have some background in mental health and have access to mental health specialists for management of serious and complicated cases.

यो भिडियो तीव्र तनावको आंकलन र व्यवस्थापनको तालिमको लागि बनाइएको हो. यो मानसिक रोगहरुको बारेमा ज्ञान भएका चिकित्सकहरुको लागि बनाइएको हो. गम्भीर मानसिक समस्याको लागि विशेषज्ञको मा  रिफर गर्न मिल्ने ठाउँमा यो उपुक्त हुन्छ. यो भिडियोको लागि प्रयोग गरिएको प्रोटोकल यहाँ बाट डाउनलोड गर्न मिल्छ. 


This lecture video is created for generalist (non-mental health specialists) clinicians to help them screen for depression. This video does not cover treatment so it is most appropriate in settings where you can consult with a mental health specialist.

मानसिक रोगका विशेषज्ञ बाहेक अरुले उदासीनताको जाँचको लागि यो भिडियो बनाइएको हो। यो भिडियोमा उदासिनताको उपचारको बारेमा कुरा गरिने छैन। त्यसैले यो भिडियो कस्तो ठाँउमा उपयुक्त हुन्छ भने, जहाँ तपाइँले उपचारको लागि मानसिक रोग विशेषज्ञ वा विशेष तालिम पाउनुभएको चिकित्सक संग परामर्श गर्न सक्नुहुन्छ।


In settings of humanitarian crisis, it is important to recognize not only stress-related conditions but also severe mental illnesses like psychosis. During such crises, people with severe mental illness might be subject to discrimination and be denied access to relief and appropriate treatment. Because of this, people with psychosis may need protection and special assistance. This video provides information on recognizing and screening for psychosis.

विपदको स्थितिमा तीव्र तनाव सम्बन्धि समस्या मात्र होइन, साइकोसिस् जस्ता गम्भीर मानसिक समस्याको पनि चिनारी र जाँच गर्नु जरुरी हुन्छ. विपदको बेलामा गम्भीर मानसिक रोग भएका व्यक्तिहरुलाई अपहेलना गरिने र वहाँहरुले पाउनुपर्ने राहत र औषधि-उपचार नदिईने हुन सक्छ. त्यस कारणले साइकोसिसको समस्या भएका व्यक्तिहरुलाई संरक्षण र विशेष सहायताको जरुरी हुन् सक्छ. यो भिडियोमा साइकोसिस के हो र यसको जाँच कसरी गर्ने भनेर जानकारी दिइएको छ.